Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

Contact Info

Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA+90 (312) 473 61 57iletisim@sancakhukukburosu.com

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?

Categories: Genel

KONKORDATO TALEBİ ŞARTLARI NELERDİR?

            Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçlunun, kanunda öngörülen şartlar ile mahkeme denetim ve gözetiminde, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine imkan veren müesseseye konkordato denir.

Özünde bir sulh olan konkordato ile;

 • Borçlu, iflas etmekten kurtulur.
 • Alacaklılar, iflâsa kıyasla daha yüksek oranda alacaklarına kavuşur.

Konkordato Talep Etme Sebepleri:

 • Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu,
 • Vade verilmek suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak

için konkordato talep edebilir.

Konkordato Talebinde Bulunabilecekler:

 • Borçlunun sıfatı önem taşımaksızın herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilir. Tacir olmayan borçlunun konkordato talebi tasdik edilmez ise iflâsına karar verilmeyecektir. Ancak, konkordato mühlet kararının kaldırılması veya konkordatonun tasdik edilmemesi halinde iflâsa tâbi borçlular için şartları oluştuğunda iflâs kararı verilebilecektir (İcra ve İflas Kanunu madde 292, 308).
 • İflas talep edebilecek her alacaklı konkordato talebinde bulunabilir.

Görevli ve yetkili mahkeme:

Kanunda yer alan düzelemeye göre;

 • Konkordato başvurusunun yapılması
 • Geçici, kesin mühlet ve tasdik kararlarını da

kapsayacak şekilde konkordatonun tüm sürecinde görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

İflâsa tâbi olmayan borçlular için yerleşim yeri mahkemesi; iflâsa tâbi olan borçlu bakımından muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler:

 • a) Borçlunun borçlarını hangi vadede veya oranda ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını gösteren konkordato ön projesi,
 • Borçlunun malvarlığı durumunu gösterir belgeler,
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
 • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu

 Konkordato Aşamaları:

Yukarıda bahsettiğimiz şartları taşıyan kimseler tarafından, gerekçeli dilekçeye kanunda aranan belgeler eklenerek Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusu yapılır.

 • Geçici mühlet: Kanunda aranan belgeler eksiksiz mevcutsa derhal geçici mühlet kararı verilir. Geçici mühlet kararı ile birlikte malvarlığı için gerekli olan tedbirler alınır.  Geçici konkordato komiseri görevlendirilir.
 • Kesin mühlet: Mahkeme borçluyu, talep eden alacaklıyı ve konkordato komiserini dinler. İtiraz eden alacaklıların talebini değerlendirir. Kesin mühlet kararı ile birlikte malvarlığı için gerekli görülen önlemler alınır.  Kesin mühlet komiseri görevlendirilir.  Alacaklılar kurulu oluşturulabilir.
 •  Alacaklılar toplantısı: Alacaklıları alacaklarını bildirmeye, borçluyu bunlar hakkında beyana davet edilir.
 • Konkordatonun mahkemece incelenmesi ve tasdiki
 •  Konkordatonun uygulanması ve tasfiye

 

                                                                                                                                                  Av. Elmas SARIKAYA

 

Leave Comments

Ara