İFLAS NEDİR?

Categories: Genel

İFLAS NEDİR?

             İflas, borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun(müflis) iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur.

İcra takibinin aksine iflasta; alacaklıların tasfiyeden önce borçluya karşı takip başlatmış olup olmamalarının önemi yoktur. Alacaklıların ilan üzerine iflas masasına alacaklarını yazdırmaları yeterlidir. Yani, alacaklılardan herhangi biri tarafından başlatılan iflas takibi veya açılan iflas davasının kabulü halinde iflas tasfiyesinden bütün alacaklılar yararlanır.

Hakkında iflasına karar verilen borçlunun iflas masasında yer alan mal, hak ve alacaklarının tasfiyesi sonucu elde edilen para alacaklıları arasında alacakları oranında paylaştırılır. Dolayısıyla yaptığı iflas takibi sonucu iflas kararı alan alacaklının diğer alacaklılara nazaran bir öncelik hakkı bulunmamaktadır.

  • İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER:

1)Taciler ve Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Tacir Sayılan Kişiler: Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişiye tacir denir.(TTK madde 11,12)  Öte yandan hukuk sistemimizde bazı tüzel kişiler de tacir sayılmaktadır. Kollektif şirketler, komandit şirketler, kooperatif şirketler, anonim ve limited şirketler Türk Ticaret kanunu madde 124 gereği tacir sayılan tüzel kişilerdir.

Türk Ticaret kanunu madde 18 kapsamında tacir her türlü borcundan dolayı iflasa tabidir.

2)Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar:

     a) Ticareti terk eden kişiler; terkten itibaren 1 yıl içinde iflası istenebilir.

     b) Miras ortaklığı; iflasa tabi borçlu aleyhine iflas takibi yapıldığı süreçte ölmesi halinde alacaklılar iflas        takibini miras ortaklığına karşı devam ettirebilir.

   c) Konkordato sürecinde belli hallerin olması sonucu; iflasa tabi borçlu hakkında verilen mühlet kararının kaldırılması, konkordatonun onaylanmaması veyahut konkordatonun feshi hallerinin gerçekleşmesi durumunda asliye ticaret mahkemesi re’sen iflas kararı verir.

     d) Şahıs şirketleri ortakları

     e) Banka yöneticileri ve denetçileri

     f) Sermaye Piyasası Kurumu ortakları ve Yöneticileri

 YETKİ:

1)Yetkili icra dairesi: Borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi yetkidir. (iflas yolu ile takipte alacaklı takip talebini icra dairesine verir.)

2)Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi: Borçlu hakkında açılacak iflas davalarında kesin yetki kuralı mevcuttur. Borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekir.

3)Yetkili iflas dairesi: İflas kararını veren asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresinde bulunan iflas dairesidir.

 

                                                                                                                                    Av.Elmas SARIKAYA

Leave Comments

Ara