Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ne demek? Vekalet ücreti ne kadar?

Categories: Genel

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ne demek? Vekalet ücreti ne kadar? Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? HAGB Nedir? Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz, CMK HAGB Kararı Adli Sicil/Sabıka Kaydı, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriyete etkisi ve bir çok HAGB ile ilgili tüm bilgileri Sancak Hukuk Bürosu olarak sizler için hazırladık.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI(HAGB) NEDİR? HANGİ ŞARTLARDA UYGULANIR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 2006 yılında 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na eklenmiş bir kurumdur.HAGB kararı ile sanığın yargılama sonucu suçu işlediği sabit olmakla beraber; belli bir denetim süresi içerisinde kasten herhangi bir suç işlememesi durumunda ceza kararı ortadan kalkar.

Sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi için Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 231 ‘de düzenlenen şartların bir arada varlığı gerekir. Dolayısıyla ilgili şartlar olmadan mahkemece HAGB kararı verilemez.

 • Sanık hakkında HAGB kararı verilebilmesi için daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması gerekir : Cezanın miktarının, hapis cezası veya adli para cezası olmasının önemi olmaksızın sanık hakkında daha önceden kasten bir suç nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet olması durumunda sanık hakkında HAGB kararı verilemez. Burada HAGB kararı verilememesinin nedeni sanığın daha önce işlemiş olduğu suçun “kasten” işlenmiş olmasıdır.

 

 • Sanık hakkında mahkemece verilen ceza hapis cezası ise : sanığın işlediği suçun kasten veya taksirle işlenmesinin önemi olmaksızın ceza miktarı esas alınarak 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası ise HAGB kararı verilebilir.

 

Özel kanunlarda yer alan düzenlemelere göre bazı suçlarda HAGB kararı verilemez:

 • 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu md. 63/2 ‘ye göre ; bu kanun kapsamındaki disiplin suçlarının ceza miktarı ne olursa olsun hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Ancak, disiplin suçu 26.02.2008 tarihinden önce işlenmişse hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.
 • Karşılıksız çek keşide etme suçu ,
 • Disiplin veya tazyik hapsi gerektiren fiille
 • İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu,
 • Anayasanın 174 üncü maddesi ile koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar
 • Sanık hakkında verilen ceza adli para cezası ise: mahkemece doğrudan adli para cezası verilmesi durumunda HAGB kararı verilebilir. Ancak verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu söz konusu ise bu durumda sanık hakkında HAGB kararı verilemez.

 

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sanığın onay vermesi gerekir : Mahkemece yargılama sonucunda sanığa HAGB’nin uygulanmasını kabul edip etmediği sorulur. Eğer ki sanık HAGB uygulanmasını kabul etmez ise HAGB kararı mahkemece verilemez.

 

 • Sanığın işlemiş olduğu suç nedeniyle mağdurun veya kamunun uğramış olduğu zararı gidermiş olması gerekir : Sanık işlemiş olduğu suç nedeniyle mağduru veya kamuyu maddi zarara uğratmış ise bu zararı aynen veyahut tazmin suretiyle gidermiş olmalıdır, aksi takdirde sanık hakkında HAGB kararı verilemez.

 

 • Yargılama makamınca sanığın bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin kanaat oluşması : Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları ile yargılama makamına yansıyan olumsuz kişilik özellikleri olmaması durumunda HAGB kararı verilebilir.

 

HAGB KARARI VERİLDİKTEN SONRA YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra sanık 5 yıllık denetim süresine tabi olur. Çocuk Koruma Kanunda yer alan düzenlemeye göre 18 yaşından küçük çocuklar için denetim süresi 3 yıldır. Sanık ilgili bu 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işler ise açıklanması geri bırakılan hüküm mahkemece açıklanır. Bu durumda önemli olan husus sanığın HAGB kararı verildikten sonra işlemiş olduğu ikinci suçtan mahkumiyet kararının kesinleşmiş olmasıdır aksi halde ilk suçtan verilen HAGB kararı açıklanamaz.

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

            HAGB kararlarına karşı istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulamaz. HAGB kararlarına sadece itiraz edilebilir. HAGB kararının tebliğ veya tefhim yolu ile öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilir. Kararı veren mahkeme öncelikle itirazı kendisi inceler, inceleme sonucunda kendi vermiş olduğu kararı düzeltebilir. Ancak yapılan itirazı yerinde görmez ise itiraz dilekçesini itirazı incelemekle görevli ve yetkili mahkemeye gönderir.

 • Asliye Ceza Mahkemeleri’nin vermiş olduğu HAGB kararlarına itirazları incelemek ile görevli ve yetkili mahkeme : O yer Ağır Ceza Mahkemesidir.
 • Ağır Ceza Mahkemeleri’nin vermiş olduğu HAGB kararlarına itirazı incelemek ile görevli ve yetkili mahkeme : HAGB kararını veren Ağır Ceza Mahkemesinin sıra numarasını izleyen bir sonraki Ağır Ceza Mahkemesidir.

 

HAGB KARARI ADLİ SİCİL KAYDINA İŞLENİR Mİ?

            Sanık hakkında HAGB kararı verildikten sonra adliyeden veya e-devletten alınan adli sicil kayıtlarında görünmez. HAGB kararları adli sicil kaydında bu hükümlere özgü bir sistemde kayıt altına alınır.

Leave Comments

Ara